مقاله شرط ضمان مستاجر

دكتر علي اكبر صادقي مقدمه مطابق فتاوي فقها مستاجر ضامن عين مستاجره نيست مگر در صورت تعدي يا تفرط عبارت شهيد در لعمه اين است و لا يضمن المستاجر العين بالتعدي او التفريط و محقق در شرايع گويد و العين المستاجر امانه فلا يضمنها المستاجر الا بالتعدي اوالتفريط و صاحب …

مقاله اصل صحت

۱- معاني اصل صحت اصل صحت يا اصاله الصحه كه در فقه شيعه مقامي ارجمند دارد و در كتب بسياري از فقهاي شيعه درباره آن سخن رفته داراي معاني متعددي است در موارد گوناگوني بدان استناد مي شود. از جمله معاني اين اصل آنكه مراد از صحت, درستي و روائي و حليت …

مقاله مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو ۱۹۸۰

دكتر عليرضا محمدزاده وادقاني  چكيده : عامل حمل ونقل مركب، شخصي را گويند كه در مقابل صاحب كالا، جابه جايي سالم كالا را از نقطه اي به نقطه ديگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازاي مبلغي متعهد مي شود . نخستين پرسشي كه از جهت حقوقي در مورد شخص اخير …

مقاله نقدي تحليلي بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶

چكيده : هر چند قانون مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ دربارة روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره هاي پيش از تصويب قانون نيست ، اجراي آم نسبت به آينده نيز به دليل برخورد و تعارض با اصول حقوقي دشوار است ؛ اين برخورد ، به ويژه در سه زمينه آشكارا به چشم …

تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده العقود تابعه للقصود

چكيده : اصل آزادي قرارداد به عنوان بخشي از اصل حاكميت اراده يكي از مباحث مهم و و مبنايي حقوق قراردادها به شمار مي رود و ماده ۱۰ قانون مدني يكي از نتايج اصل مزبور ميباشد همچنين قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اينكه عقد از لحاظ …

نقدي بر قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

مقدمه- براي جلوگيري از زمين بازي و سوء استفاده از معاملات نامشروع زمين و پائين آوردن قيمت آن و فراهم آوردن زمينه براي حل مشكل مسكن, در تاريخ تير ماه ۱۳۵۸ قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن به تصويب شوراي انقلاب رسيد. اين قانون داراي يك …