مقاله نقدي تحليلي بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶

چكيده : هر چند قانون مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ دربارة روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره هاي پيش از تصويب قانون نيست ، اجراي آم نسبت به آينده نيز به دليل برخورد و تعارض با اصول حقوقي دشوار است ؛ اين برخورد ، به ويژه در سه زمينه آشكارا به چشم …

تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده العقود تابعه للقصود

چكيده : اصل آزادي قرارداد به عنوان بخشي از اصل حاكميت اراده يكي از مباحث مهم و و مبنايي حقوق قراردادها به شمار مي رود و ماده ۱۰ قانون مدني يكي از نتايج اصل مزبور ميباشد همچنين قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اينكه عقد از لحاظ …

مقاله دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

چكيده : به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذار در ماده ۳۴ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمرد را مورد نظاميان پيش بيني و …

نقدي بر قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

مقدمه- براي جلوگيري از زمين بازي و سوء استفاده از معاملات نامشروع زمين و پائين آوردن قيمت آن و فراهم آوردن زمينه براي حل مشكل مسكن, در تاريخ تير ماه ۱۳۵۸ قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن به تصويب شوراي انقلاب رسيد. اين قانون داراي يك …