نظریه مشورتی

چنانچه زوج فوت کند و زوجه ورثه انحصاری متوفی باشد آیا با توجه به ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی رعایت ۱۰ سال انقضای مهلت برای تعیین تکلیف ضرورت دارد یا خیر؟ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون امور حسبی و از جمله ماده ۳۳۵ آن قانون و ماده ۸۶۶ …

نظریه مشورتی

پدری با فرزندش در بانک حساب سپرده بلندمدت یا کوتاه‏مدت با داشتن حق برداشت متفقاً و منفرداً باز کرده‏اند. بعد از مدتی پدر فوت کرده و فرزند با استفاده از حق برداشت موجودی حساب را دریافت کرده است. آیا شکایت سایر ورثه برای استرداد سهم‏الارث خود قابل استماع است؟ اگر …