جعل اسناد دولتی و مجازات آن

هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.یکی از موضوعاتی که بسیار در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، پرونده‌هایی است که …