خانه / آشیو برچسب ها:کنوانسیون

آشیو برچسب ها:کنوانسیون

مقاله لزوم تفکیک قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی

دکتر محمد رضا مجتهدی چکیده : در زبان و ادبیات حقوقی کشورمان در استعمال واژه و عناوین « قراردادهای بین المللی » و «معاهدات بین المللی » غالباً تفریقی نمی شود. عده ای از حقوق دانان و اندیشمندان با یک ...

ادامه مطلب »

مقاله کنوانسیونهای ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو در مورد چک

اشاره در دوران باستان و قرون وسطی، چک یا سندی مشابه آن متداول نبوده است. در قرن شانزدهم، با توسعه بانکهای سپرده پذیر، رسیدهائی رواج پیدا کرد که بانکهای مذکور به مشتریان خود میدادند و آنان نیز رسیدها را در ...

ادامه مطلب »

مقاله تفسیر دوگانه از کنوانسیون حقوق دریاها – قانون مناطق دریائی ایران و اعتراض آمریکا

دکتر جمشید ممتاز و امیر حسین رنجبریان چکیده : با تصویب قانون مناطق دریایی ایران درسال ۱۳۷۲، بعضی دولتها، از جمله ایالات متحده آمریکا واتحادیه اروپا، نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند . به اعتقاد این دولتها قانون مزبور ...

ادامه مطلب »