دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید تهران با رهبر معظم انقلاب

دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید تهران با رهبر معظم انقلاب


دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید تهران با رهبر انقلاب

دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید تهران با رهبر انقلاب

اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید پایتخت با رهبر معظم انقلاب ...

اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید پایتخت با رهبر معظم انقلاب ...
دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید تهران با رهبر انقلاب

دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت 24 هزار شهید تهران با رهبر معظم انقلاب

دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت 24 هزار شهید تهران با رهبر معظم انقلاب
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار دستاندرکاران کنگره ۲۴ هزار شهید تهران بزرگ با انتقاد از عملکرد مسئولان ...

دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید تهران با رهبر معظم انقلاب

دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید تهران با رهبر انقلاب

دیدار دستاندرکاران کنگره ۲۴ هزار شهید تهران بزرگ با رهبر معظم انقلاب

دیدار دستاندرکاران کنگره ۲۴ هزار شهید تهران بزرگ با رهبر معظم انقلاب
دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید تهران با رهبر معظم انقلاب

دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید تهران با رهبر انقلاب

دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید تهران با رهبر انقلاب
خبرگزاری صدا و سیما 22 hours ago

تصاویر دیدار رهبر معظم انقلاب با اعضای کنگره ملی بزرگداشت 24 هزار ...

تصاویر دیدار رهبر معظم انقلاب با اعضای کنگره ملی بزرگداشت 24 هزار ...
تصاویر دیدار رهبر معظم انقلاب با اعضای کنگره ملی بزرگداشت 24 هزار شهید تهران

دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت 24 هزار شهید تهران با رهبر انقلاب

دیدار اعضای کنگره ملی بزرگداشت 24 هزار شهید تهران با رهبر انقلاب
اعضای کنگره ملی بزرگداشت ۲۴ هزار شهید پایتخت با رهبر معظم انقلاب ...
منبع خبر : iribnews.ir