بسیاری از درخواست کنندگان توقف طرح بانکداری خودشان مدیران بانک خصوصی هستند

بسیاری از درخواست کنندگان توقف طرح بانکداری خودشان مدیران بانک خصوصی هستند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «بسیاری از امضاکنندگان درخواست توقف بررسی طرح بانکداری» خودشان مؤسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند.
منبع خبر : iribnews.ir