تهیه واکسن کرونا مسئله اول دولت است

تهیه واکسن کرونا مسئله اول دولت است
رئیس جمهور گفت: تهیه واکسن کرونا مسئله اول دولت است و مسئله حمایت از تولید واکسن داخلی مورد تاکید دولت است.
منبع خبر : iribnews.ir