نظریه مشورتی

شخصی در زمان حیات، دودانگ ملکش را به موجب وصیت‏نامه رسمی به عنوان ثلث به نفع امور شرعیه وصیت کرده و شخصی را به نام وصی تعیین کرده است. به لحاظ مشخص نبودن وراث بعد از فوت موصی برای اداره امور ترکه، مدیر ترکه تعیین شده و وصی نیز فوت …